SEDLOŇOV

Upozornění k vyhláškám

Důležité upozornění k nově schváleným vyhláškám

Obec Sedloňov schválila tyto vyhlášky

1. Obecně závazná vyhláška č.1/2019 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedloňov

2. Obecně závazná vyhláška č.2/2019 – o místním poplatku ze psů

3. Obecně závazná vyhláška č.3/2019 – o místním poplatku z pobytu

4. Obecně závazná vyhláška č.4/2019 – kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Poplatkový subjekt má povinnost seznámit se s vyhláškou sám. Obec není povinna rozesílat vydané vyhlášky jednotlivým poplatníkům.

Velkou změnou ve výčtu jednotlivých druhů poplatků je zrušení polatku za lázeňský, nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Tento poplatek je nahrazen novým poplatkem z pobytu. Tento poplatek může na svém území zavést jakákoliv obec bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o lázeňské místo, nebo místo soustředěného turistického ruchu, o jaký účel ubytování se jedná, nebo k jakému účelu byl objekt určen.

Předmětná novela zákona zavedením místního poplatku z pobytu reaguje mimo jiné na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“. 

Poplatek z pobytu: Cílem zavedení tohoto poplatku je zajistit možnost zpoplatnění pobytu nejen ve stavebních zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, ale i ve stavbách pro bydlení, rodinných domech, stavbách pro individuální (rodinnou) rekreaci, hotelech, penzionech, rekreačních objektech nebo úplatného poskytnutí pobytu v ateliéru, zahradách pro stanování, nebo pobyt v karavanu.

Rozhodující není ani skutečnost, zda pro úplatný pobyt byla uzavřena smlouva nájemní, nebo jakákoliv jiná smlouva. 

Z uvedeného vyplývá, že nerozhoduje účel pobytu, ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. Poskytovat tento pobyt může kdokoliv, kdo disponuje vhodným prostoremm který se dá použít pro pobytové účely. Nemusé jít ani o vlastníka daného prostoru. Poskytovatel pobytu na svou majetkovou odpovědnost vybere poplatek od pobývajících a odvede jej správci poplatku, tedy příslušné obci.

Plátce je povinen správci poplatku podat ohlášení, výši poplatku si vypočítat a zaplatit ho v termínu splatnosti uvedeném v obecně závazné vyhlášce.

Povinnost vést evidenční (ubytovací) knihu zůstává. Podobně jako povinnost uchovávat tuto knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu, zůstává nezměněná,

Evidenční kniha může být v listinné i elektronické podobě. V případě elektronické podoby je však třeba vést evidenci v takovém programu, který umožní i zpětné dohledání všech zápisů a jejich změn nejméně po dobu 6 let.

Evidenční kniha musí obsahovat záznamy o všech pobývajících, tedy i o poplatnících, kteří jsou z povinnosti zaplacení poplatku osvobozeni.

Za porušení povinnosti vedení evidenční knihy se plátce vystavuje možnosti uložení pokuty za nesplnění povinnosti.

Ze zákona by sazba poplatku z pobytu mohla v roce 2020 dosáhnout částky až 21 Kč a po přechodném období s účinností od 1. 1. 2021 částky až 50 Kč.

Zastupitelstvo obce Sedloňov stanovilo výši místního poplatku z pobytu na 10 Kč. Účelem tohoto poplatku je zajistit příjmy do rozpočtu obce. Příjmy z uvedeného poplatku by měly do jisté míry kompenzovat náklady, které obce vynaloží se zátěží a službami, např.na likvidaci odpadů, údržbu cest v zimním období, veřejné osvětlení apod.

Není povinností obce, aby tyto příjmy použila zpět pro rozvoj cestovního ruchu.

 

Odběr novinek OÚ

Počasí v Sedloňově

Vlhkost:
Vítr: -


/


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Partneři