Matrika manželství

Vzhledem k situaci, kdy vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky

Vedení knih manželství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství, příprava podkladů pro svatební obřady, organizace a provádění svatebních obřadů, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví. 

Základní informace pro snoubence

Matrika Sedloňov - kontakt – informace

Radka Kopejtková, tel.: 494 660 345, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba matričního úřadu 

PO 9:00 - 11:00 12:00 - 17:00

ÚT 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00

ST 9:00 - 11:00 12:00 - 17:00

ČT 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00

PÁ – ZAVŘENO (svatební obřady)

Občanský sňatek

Dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je sňatečný obřad veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků na vhodném místě daného matričního obvodu před oddávajícím a v přítomnosti matrikářky. (Správní matriční obvod – Deštné v Orlických horách, Dobřany, Olešnice v Orlických horách, Sněžné).

Oddávající ve správním obvodu matričního úřadu v Sedloňově

Hana Ježková    – starostka

Jana Hejzlarová – místostarostka

Ing.Petr Zahradník- pověřený zastupitel

Místo určené zastupitelstvem obce k uzavření manželství – Obřadní síň v budově Obecního úřadu v Sedloňově.

Oddacím dnem je sobota – bez správního poplatku.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ

Svatební obřady konané mimo obřadní síň v budově OÚ Sedloňov na katastrálním území Deštné v O.h., Sněžné, Dobřany, Olešnice v O.h. jsou usnesením zastupitelstva obce zpoplatněny poplatkem ve výši 1.500 Kč.

K uzavření manželství je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - k vyzvednutí i na každém matričním úřadu
 • občanské průkazy obou snoubenců
 • rodné listy obou snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 

Doklady potřebné k uzavření manželství pro cizince: 

 • rodný list
 • doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6  měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci , že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • doklad o trvalém bydlišti
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR,  to neplatí  jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

 

UPOZORNĚNÍ

 • Seznam států Evropské unie
 • Státy evropského hospodářského prostoru - uzavření smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a EU - jsou to tyto státy - Island,  Lichtenštejnsko, Norsko - nejsou členy EU a Švýcarsko, které rovněž není členem EU, ale upravuje svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.
 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Podrobnější informace podáme na matrice.Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice.

Doporučení: o dokladech ke sňatku s cizincem se informujte vždy na matrice manželství 

 

Uzavření manželství před příslušným orgánem církve

§ 29 Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  § 666 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku 

 • dotazník k uzavření manželství
 • žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • osvědčení k církevnímu sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců
 • občanské průkazy snoubenců
 • rodný list ženicha a nevěsty

 

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

 • žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list, případně soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • ID kartu snoubence z ciziny (stačí fotokopie nebo fax)

Z organizačních důvodů a časové náročnosti některých zákonem stanovených formalit a omezenému počtu vhodných termínů pro sňateční obřady přistoupila matrika Sedloňov, k níže uvedeným opatřením:

 • žádost o rezervaci sňatečného obřadu (termín, čas, místo) je možné podat na matrice maximálně 6 měsíců před plánovaným termínem obřadu 
 • potřebné doklady k uzavření manželství je nutné dodat 1 měsíc před termínem obřadu 
 • pokud nebudou potřebné doklady k uzavření manželství předloženy 3 týdny před termínem obřadu, bude automaticky termín obřadu zrušen a nabídnut dalším zájemcům
 • upřednostňujeme telefonické rezervace termínů